Novinky v Účtu 2016

15. ledna 2016
V účetnictví Tichý 2016 na Vás čeká řada novinek, např. kontrolní hlášení k DPH, změny ve mzdách atd.

Kontrolní hlášení k DPH

Od roku 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Zároveň odpadá příloha kvůli režimu přenesení daňové povinnosti.

Smyslem kontrolního hlášení (KH) je pomocí párování vydaných a přijatých daňových dokladů zamezit daňovým únikům a podvodům s DPH. Zjednodušeně řešeno: KH dává správci daně k dispozici celou záznamní povinnost k DPH, tj. soupis všech daňových dokladů, které dosud poplatník předkládal jen při kontrole FÚ.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky. Účto obsahuje příslušné e-Podání DPHKH1, tiskové sestavy s podklady pro vyplnění jednotlivých oddílů A1-A5 a B1-B3 i kontrolní sestavu součtů KH proti přiznání k DPH.

Evidenční číslo daňového dokladu

V kontrolním hlášení je důležitý údaj evidenční číslo daňového dokladu pro párování záznamů z KH dodavatele a odběratele.

Nejčastěji variabilní symbol došlé faktury v/, číslo vydané faktury f/ nebo číslo příjmového dokladu P/.

Program vybere EČDD automaticky z údaje Doklad. Používáte-li jiné dokladové řady, zadejte jejich zkratky do parametru.

Viz Pokyny Finanční správy ke Kontrolnímu hlášení:

Do kolonky „Evidenční číslo daňového dokladu“ poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!

Jestliže nelze EČDD z Dokladu získat (např. dodavatel používá písmena a další nečíselné znaky nebo se nevejde), zadejte ho ručně do skrytého údaje DokladKH (CtrlF7).

DatumDPH a DatumKH

Zákon o DPH rozlišuje data

- DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění
- DPPD datum povinnosti přiznat daň u dodavatele
- DUD datum uplatnění daně na vstupu u odběratele
- DP  datum přijetí platby

V Účtu se snažíme vyhovět legislativě, ale zároveň udržet jednoduchou obsluhu programu. Výsledkem je kompromis: údaj DatumDPH obsahuje datum, které v daném kontextu potřebujeme evidovat.

S příchodem Kontrolního hlášení k DPH už s jedním údajem nevystačíme. Zavádíme proto do financí údaj DatumKH, když je třeba v KH vykázat jiné datum než DatumDPH (důvod: párování KH odběratele a dodavatele).

vydané faktury: jako dosud
DatumDPH=DUZP=DPPD
DatumKH je shodné, nevyplňujte, nechte prázdné
došlé faktury:
příklad: vyúčtování služeb za leden
DatumDPH=DUD              10.2.  v KH za únor, ale
DatumKH=DUZP nebo DPPD dodavatele    31.1.  s lednovým datem
DatumKH je ve skrytých údajích (CtrlF7 z editace financí).

DatumKH a pořízení do financí

U přijatých faktur se liší DatumDPH (uplatnění odpočtu DPH na vstupu) a DatumKH (datum povinnosti přiznat daň u dodavatele = většinou datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře). Podle DataDPH zařazujete doklad do období pro Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení, zatímco DatumKH uvádíte v konkrétním řádku Kontrolního hlášení.

V takovém případě potřebujete naplnit skrytý údaj DatumKH, který kvůli místu na obrazovce nezobrazujeme v základním formuláři. Program to usnadní automatickým odskokem na menu pro naplnění údajů KH při zápisu nové věty v závazkách nebo v deníku.

Týká se daňových dokladů nad 10 tisíc Kč. Odskok na údaje KH lze vypnout v parametrech. DatumKH můžete editovat i ve skrytých údajích (CtrlF7) v podrobném detailu (CtrlF10), přes F10-menu nebo přímo z menu volbou /Všechny údaje.

Jestliže je DatumKH a DatumDPH shodné, údaj nevyplňujte. Program v Kontrolním hlášení použije DatumDPH.

Všechny údaje ve financích

S Kontrolním hlášením k DPH přibyly do financí další údaje. Jsou potřeba jen ve specifických případech. Nezatěžujeme jimi proto základní formulář. Editujte ve Všech údajích (CtrlF10) nebo Skrytých údajích (CtrlF7).

Při editaci /Všechny údaje v režimu obrazovky 80x25 se vejdou na obrazovku už jen dvě věty místo tří. Zvažte proto práci ve vyšším rozlišení 80 sloupců x 50 řádků (Parametry /Plocha). DokladKH: Evidenční číslo daňového dokladu pro Kontrolní hlášení; vyplňte jen v případě, že pro EČDD nestačí některá dokladová řada v běžném Dokladu.

DatumKH: Datum vykazované v jednotlivých řádcích KH (DUZP, DPPD); vyplňte jen v případě, že se liší od DataDPH.

Firma 00000 Název a DIČ firmy s číslem 00000 můžete zadat přímo do financí místo číslovaného záznamu do adresáře firem.

Speciální údaje KH=§..

V oddílech A4 a B2 Kontrolního hlášení k DPH jsou údaje, které v účtu neevidujeme. Ošetříte je přidáním předepsaného textu

 kh=... do Poznámky ve větě financí:
oddíl A4, Kód režimu plnění
 kh=§ 89 – § 89 ZDPH, zvláštní režim pro cestovní službu
 kh=§ 90 – § 90 ZDPH, zvláštní režim pro použité zboží
oddíl A4, § 44 ZDPH A/N
 kh=§ 44 – jedná se o opravu daně podle § 44
oddíl B2, Použít poměr A/N
 kh=§ 75 – poměrný nárok na odpočet daně podle § 75
oddíl B2, § 44 ZDPH A/N
 kh=§ 44 – oprava daně podle § 44

Nové kódy pro režim PDP § 92a

V programu udržujeme číselník aktuálních kódů plnění pro režim přenesení daňové povinnosti DPH. Na údaji Kód otevřete číselník klávesou F7.

Od 1. 2. 2016 přibývají nové kódy plnění:

18 – převod záruky původu
19 – dodání elektřiny obchodníkovi
20 – dodání plynu obchodníkovi

Kód doporučujeme zapsat přímo do financí: např. převod záruky původu pořídíte tak, že do volného textu Poznámka přidáte řádek „kód=18“.

Kontrolní sestavy pro KH

Podklady pro KH /KH x Přiznání k DPH porovnává součty řádků Přiznání k DPH se součty příslušných oddílů KH, vyznačí případné rozdíly

Posunuté DatumKH <> DatumDPH (pro informaci, není chyba): vypíše věty, kde se datum vykazované v řádku KH liší od DataDPH např. došlá faktura, DatumDPH=datum uplatnění DPH na vstupu, DatumKH=datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodavatele

Nevyplněný DokladKH (Evidenční číslo daňového dokladu): chybí Doklad pro KH, tj. v Dokladu není ani jedna dokladová řada fvP (parametr) a není vyplněn ani skrytý DokladKH

Duplicitní DokladKH (v oddílech A1-A5): duplicitní číslo dokladu na výstupu, vyžaduje se jednoznačné číslování

Rozdělené doklady v podkladech KH (není chyba): ve financích je doklad rozdělený do více vět (částečná úhrada, různé druhy apod.), v KH se vykazuje najednou.

Opis kontrolního hlášení

Hromadná sestava s opisem oddílů kontrolního hlášení a kontrolou součtů na řádky Přiznání k DPH. Vynecháváme opis jednotlivých plateb v oddílech A5 a B3, v kontrolním hlášení vykazujete jen jejich součet.

Kontrolní hlášení v PDF (barevně i černobíle) nebo úspornější opis ve formátu HTML i TXT získáte také na webu Finanční správy: Volte /e-Podání na internetu a po načtení souboru pokračujte na /Úpravu ve formuláři a /Úplný opis k tisku.

Souhrnné doklady v KH

Jestliže používáte souhrnné doklady na vstupu (např. opakované nákupy PHM), může celková částka překročit hranici 10 tisíc Kč, i když jsou jednotlivé daňové doklady do 10 tisíc. Program by pak v Kontrolním hlášení zařadil větu do oddílu B2-přijatá plnění nad 10 tisíc Kč.

Jak větu zařadit do správného oddílu B3-ostatní přijatá plnění? Použijte nový Druh a zadejte Spec Řád=B3 např. takto:

Druh NazevDruhu        Sloupec Skupina  Plat DPH Zkr Řád
SD  souhrnné doklady – nákupy  16  Výdaje    H  A   B3

Podobně můžete ošetřit i další výjimky a pomocí Druhu zařadit platbu do požadovaného oddílu Kontrolního hlášení. Povolené hodnoty jsou A1 až A5, B1 až B3.

Ostatní věty program zařadí do příslušného oddílu automaticky jako do řádku Přiznání k DPH. Co znamenají malá písmena v oddílu KH (a4 místo A4, b2 místo B2)? Doklad přeřadíme do součtového oddílu A5 nebo B2, když celková částka na dokladu nedosáhne 10 tis. Kč.

ShiftF5-seznam s DatemKH

Pomocí přepínače ShiftF5-seznam můžete volit ve financích mezi běžným zobrazením nebo alternativními seznamy s delším Dokladem, Textem nebo Firmou, případně s Poznámkou na konci řádku. „Neviditelná“ část textu roluje v okně a je přístupná šipkami po Insert.

Do seznamu alternativních pohledů přidáváme /DatumKH a DokladKH. Určeno plátcům DPH pro pohodlnější přípravu podkladů pro Kontrolní hlášení. U došlých faktur se někdy liší DatumDPH (=datum, kdy uplatníte DPH na vstupu) a DatumKH (=datum povinnosti přiznat daň u dodavatele, uvádí se v některých oddílech KH). V novém seznamu jsou obě data. DatumKH vyplňte, jen když se liší od DataDPH.

Kontrola DIČ a Dokladu pro KH

V Kontrolním hlášení vykazujete mj. DIČ dodavatele nebo odběratele a Evidenční číslo daňového dokladu. Týká se plateb nad 10 tisíc Kč včetně daně. Platby do 10 tisíc Kč se v Kontrolním hlášení uvádějí pouze součtem v oddílech A5 (výdaje) a B3 (příjmy).

Chybějící DIČ nebo Doklad můžete odhalit už při pořízení do financí. Kontrolu „Nevyplněné DIČ / Doklad pro Kontrolní hlášení k DPH“ zapnete nastavením parametru „hlídat vyplněné DIČ a Doklad pro KH?“. Kvůli DIČ nemusíte u ojedinělého obchodního případu pořizovat firmu do adresáře firem. Název a DIČ firmy 00000 můžete zadat ShiftF10 jednorázově přímo do financí.

Podklady pro Přiznání k DPH

Doplnili jsme druhý pohled do seznamů pro záznamní povinnost k DPH. Obsahuje navíc číslo řádku Přiznání k DPH a oddíl Kontrolního hlášení. Kvůli místu na řádku je v seznamu místo ceny bez daně a výše daně jen cena s daní. Údaj DokladKH v novém seznamu je „Evidenční číslo daňového dokladu“ pro Finanční správu, tedy číslo z vybrané dokladové řady pro Kontrolní hlášení. Celou větu zobrazíte přes ShiftF10-detail. Přepínání mezi seznamy klávesou ShiftF5-detail.

Podrobná záznamní povinnost

V záznamech k Přiznání k DPH se uvádí u nákupů DIČ dodavatele. Sestavy jsou pak kvůli šetření místem při tisku nepřehledné. Proto přidáváme další variantu, podrobnou záznamní povinnost, s více informacemi: nezkrácený Text a čtyři úplné údaje o dodavateli/odběrateli: Název, DIČ, Místo a Číslo v adresáři firem.

K původním sestavám záznamní povinnosti se můžete vrátit v parametrech. Obsahují také přepínač pro vypnutí řádku, který odděluje jednotlivé věty. Společně s původními sestavami (stručná záznamní povinnost) je na výběr několik variant. Každá věta zabere podle nastavení parametrů jeden až tři tiskové řádky.

Je na vás, zda upřednostníte přehlednost a lepší čitelnost sestav nebo úsporu nákladů na tisk.

Kontrola DIČ v adresáři firem

Kvůli Kontrolnímu hlášení je důležité mít v pořádku evidenci DIČ dodavatelů a odběratelů. Léta nepovšimnuté překlepy v adresáři firem nyní mohou vyplavat na povrch a projevit se při e-Podání KH.

U nových dokladů doporučujeme při pořízení zkontrolovat DIČ. Do programu jsme přidali kontrolu na formální správnost DIČ metodou modulo 11 (nikoliv online porovnání s rejstříkem plátců DIČ). Kontrola je založená na pravidlech přidělování rodných čísel a IČ, z nichž je DIČ obvykle odvozeno.

Kontrolu můžete vypnout v parametrech. Vzhledem k anomáliím v registrech chyba ještě nemusí znamenat neplatné DIČ. Výsledek kontroly doporučujeme potvrdit z jiných zdrojů.

Ručně zadaná firma v deníku

Jestliže firmu evidujete pouze kvůli DPH a nepotřebujete další údaje (adresu, bankovní spojení, kontakty, ...), můžete přímo do věty deníku zadat její Název a DIČ.

Dva nové údaje věty financí program použije při nevyplněném čísle firmy (00000). Editace: ShiftF10-detail s kurzorem na údaji Firma. Při pořízení nové věty do financí po zadání prázdné firmy 00000 program nabídne zadání Názvu a DIČ (lze vypnout v parametrech). Platí pro všechny soubory financí. Určeno zejména pro Záznamní povinnost a Kontrolní hlášení k DPH, ale uplatní se i v seznamech a tisku dokladů z financí.

Firmy takto zapsané přímo do financí považujeme za plátce DPH, když mají vyplněné DIČ.

Firmu s číslem 00000 v adresáři firem nechte prázdnou, nevyplňujte její adresní údaje.

U zjednodušených daňových dokladů můžete nechat firmu nevyplněnou, v Kontrolním hlášení vystoupí v součtových oddílech A5. B3.

ShiftF3-hledej podle údajů KH

Ve financích a v podkladech pro DPH a KH můžete hledat podle nových údajů pro Kontrolní hlášení:

 • DokladKH – Evidenční číslo daňového dokladu vykazované na řádku KH
 • DokladKH ručně – EČDD zadané ručně do skrytého údaje, nestandardní číslování, mimo obvyklé dokladové řady
 • DatumKH – DUZP nebo DPPD, datum vykazované na řádku KH
 • DatumKH ručně – výjimka, ručně zadané datum do skrytého údaje ve financích, liší se od DataDPH ve větě

Export / Import podkladů DPH

Daňový poplatník podává Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení za všechny své činnosti najednou. Při odděleném účtování různých činností, účasti ve sdružení apod. vzniká problém, jak několik agend spojit do jednoho Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení.

Pro řešení této situace přidáváme podporu pro sloučení více pracovních souborů s podklady pro DPH do jedné účtované firmy.

Postup: v jedné nebo několika účtovaných firmách exportujte doklady DPH do zásobníku dokladů. Pak přejděte do cílové firmy a importujte data. Doporučujeme zkušeným uživatelům, kteří si uvědomují všechny aspekty sloučení dat z více agend. Nemá vliv na finance, pracujete jenom s dočasnými soubory pro DPH, zásobník se dá vyprázdnit a začít znovu. Data se sloučí bez kontrol, odpovědnost za výsledek nese obsluha. Slučování se netýká /Ručně zadaných údajů ani /Údajů pro tiskopis, ty se použijí z cílové účtované firmy.

§ 91 DPH poměrem sazeb

Podklady pro roční vyrovnání DPH stanovené poměrem sazeb na vstupu doplňujeme o údaje pro 2. sníženou sazbu DPH.

Na konci roku porovnáte výpočet daně za celý rok s odevzdanými přiznáními za jednotlivá čtvrtletí (měsíce). O zjištěný rozdíl upravíte přiznání k DPH za poslední období roku.

Postup:

 • v průběhu roku (nebo najednou na konci roku) zapisujte úpravy přiznání podle § 91 do tabulky /Podklady pro roční vyrovnání k tomu použijte volbu /Přidat řádek podle přílohy, přitom pozor na vybrané období
 • na konci roku doplňte do /Podkladů řádek s výpočtem za celý rok (období 1.1. až 31.12., Rok=Ano)
 • sestava /Součty pro roční vyrovnání obsahuje rozdíl pro úpravy v posledním přiznání za rok; to můžete zpracovat ve volbě /Ručně s ročním vyrovnáním § 91

Podrobnosti v Otázkách & odpovědích.

Přiznání k dani z příjmů 2015

Pro zdaňovací období 2015 použijete tiskopis MFin 5405 vzor číslo 22. Nové údaje oproti loňskému daňovému se týkají odstupňovaných slev na vyživované děti (ř72 a tabulka na str.3 tiskopisu DAP). Pozor na omezení paušálních výdajů 60 % (1,2 mil.) a 80 % (1,6 mil.). Připomínáme, že při uplatnění výdajů procentem u více než než 50 % ze základu daně není nárok na slevu na dani na manželku ř65a a daňové zvýhodnění na děti ř72 (§ 35ca).

Přehled OSSZ za rok 2015

Ve výpočtech se uplatní vyšší minimální a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění vyplývající z průměrné mzdy.

Příští zálohy OSVČ na sociální pojištění 2016 hlavní činnost: nejnižší základ 6.752 Kč, minimální záloha 1.972 Kč vedlejší činnost: nejnižší základ 2.701 Kč, minimální záloha 789 Kč

Přehled VZP za rok 2015

Ve výpočtech se uplatní vyšší minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění vyplývající z průměrné mzdy. Příští zálohy na zdravotní pojištění 2016 nejnižší základ 13.503 Kč, minimální záloha 1.823 Kč.

Minimální mzda 2016: 9.900 Kč

Vláda zvyšuje od 1. 1. 2016 minimální mzdu z 9.200 na 9.900 Kč. Minimální mzda je v parametrech zdrav. a soc. pojištění. Minimální mzda ovlivňuje:

 • výši měsíční mzdy (v účtu věc obsluhy)
 • zdravotní pojištění zaměstnance při neplaceném volnu
 • minimální základ zdrav. pojištění v kategorii HPP (Zdr=M)
 • hranice příjmu pro nárok na daňový bonus (šestinásobek MM)
 • příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Minimální mzda, nárok na bonus

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1.1. Důsledkem zvýšení minimální mzdy na 9.900 od 1. 1. 2016 jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu: Měsíční příjem pro uplatnění měsíčního daňového bonusu 4.600 -> 4.950. Roční příjem pro uplatnění ročního daňového bonusu 55.200 -> 59.400.

Parametry zdr. a soc. poj. 2016

Vyhláška MPSV číslo 244/2015 Sb. stanoví všeobecný vyměřovací základ pro důchodové pojištění za rok 2014 (26.357 Kč) a přepočítací koeficient (1,0246). Z těchto konstant se počítá průměrná mzda (27.006 Kč) a některé parametry zdravotního a sociálního pojištění pro rok 2016:

                    2013     2014
všeobecný vyměřovací základ:        25.903 ->  26.357 Kč
přepočítací koeficient:           1,0273 ->  1,0246
                    2015     2016
průměrná mzda:               26.611 ->  27.006
maximální základ soc. poj. zam. i pod.: 1.277.328 -> 1.296.288
minimální základ zdrav. poj. podnikatele: 159.666 ->  162.036
minimální základ soc. poj. podnikatele:   79.836 ->  81.024

Před zpracováním mezd za leden je třeba upgradovat na Účto 2016.

Daňové zvýhodnění na děti 2016

Kvůli zpoždění při schvalování zákonů se může v roce 2016 poprvé stát, že se sleva na děti zvýší v průběhu roku, ne od 1. ledna jako obvykle. Program jsme na to připravili tak, že v příslušných legislativních parametrech nyní zadáváme celé datum změny DatumOd, dříve pouze letopočet RokOd. Obsluhy programu se změna netýká, legislativní parametry upravujeme automaticky při aktualizacích účta v průběhu roku.

Roční zúčtování záloh 2015

Daňové zvýhodnění na děti je od roku 2015 odstupňované podle počtu a pořadí vyživovaných dětí v jednotlivých měsících. K výpočtu slevy a bonusu už nestačí zadat počet dětí*měsíců. Výše částek záleží na stavu v jednotlivých měsících. Výpočet už není součástí ročního zúčtování záloh, souhrnnou částku zadáváte do podkladů ručně. Základní varianty přitom stačí převzít z tabulky, pro složitější případy (změny v průběhu roku, rozdělení vyživovaných dětí mezi oba manžele) jsme připravili nové kalkulačky. Jestliže zaměstnanec pobíral mzdu po celý minulý rok, můžete částku převzít nebo zkontrolovat ve volbě /Daňové zvýhodnění na děti.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti 2015 (u ZTP dvojnásobek)
          měs   rok     celý rok beze změny
1.dítě      1117  13404     1 dítě  13404
2.dítě      1317  15804     2 děti  29208
3. a další dítě  1417  17004     3 děti  46212

Roční daňové zvýhodnění děti

Daňové zvýhodnění na děti (DZ) pro Roční zúčtování záloh z mezd nelze vždy spočítat automaticky, do podkladů je proto zadáváte ručně. Pro zaměstnance, kteří pobírali mzdu a uplatňovali DZ celý minulý rok, můžete roční DZ naplnit součtem DZ z měsíčních mezd 01 až 12 volbou /Součet z mezd do ročního zúčtování. U ostatních zaměstnanců (nastoupili nebo odešli v průběhu roku) DZ nulujeme, dosadíte ho jednotlivě pomocí kalkulačky AltF5. Podrobnosti najdete v sestavě /Daňové zvýhodnění ve mzdách.

Kalkulačka Roční sleva na děti

V kalkulačce můžete spočítat daňové zvýhodnění na vyživované děti, když ho uplatňuje po celý rok pouze jeden z manželů. Zadáváte počet dětí v každém měsíci 01-12. Slevy jsou odstupňované podle pořadí vyživovaného dítěte. Pořadí je v tomto případě jednoznačné: 1,2,3, ... Kalkulačku můžete volat AltF5 z Ročního zúčtování záloh na daň z mezd a výsledek CtrlF4-převzít do formuláře. Doporučujeme ShiftF6-vytisknout a archivovat podklady pro výpočet. U dětí s průkazem ZTP/P se uplatní dvojnásobná částka daňového zvýhodnění.

Kalkulačka Roční sleva na děti 2

Kalkulačka pro obecný výpočet daňového zvýhodnění včetně rozdělení vyživovaných dětí mezi oba manžele. Zadáváte počet měsíců v roce, kdy uplatňujete první vyživované dítě (povolené hodnoty 0-12), druhé vyživované dítě (0-12) a třetí a další vyživované dítě (při více dětech i vyšší hodnoty). Sleva je odstupňovaná podle pořadí. Pořadí vyživovaných dětí určí poplatník a může se v průběhu roku měnit.

Mzdy a solidární zvýšení daně

Roční zúčtování záloh z mezd za rok 2015 nelze provést zaměstnanci, jehož roční daň se zvyšuje o solidární zvýšení daně (tj. základ daně je vyšší než 1.277.328 Kč). Zaměstnanec musí podat vlastní daňové přiznání.

Přitom nevadí, když se solidární zvýšení zálohy na daň uplatnilo v některé měsíční mzdě (mzda vyšší než 106.444 Kč), např. kvůli jednorázové odměně.

Redukce nemoc. dávek 2016

V návaznosti na všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro účely důchodového pojištění se v roce 2016 zvyšují redukční hranice pro náhrady za dobu nemoci (vyplácí zaměstnavatel) a nemocenské dávky (vyplácí OSSZ od 15. kalendářního dne nemoci):

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

     90%   60%   30%
2014  151.38  227.15  454.13
2015  155.40  232.93  465.85
2016  157.68  236.43  472.68

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky OSSZ

     90%   60%   30%
2014   865  1.298  2.595
2015   888  1.331  2.662
2016   901  1.351  2.701

Příplatek za ztížené prostředí

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. Se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i minimální sazba příplatku, naposled z 5,50 na 5,87 Kč/hod.

Překážky u zaměstnavatele

Zaměstnanec na HPP má měsíční mzdu 12.000 Kč, ale nepracuje z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele. Dostane zaplaceno 60 % mzdy, tj. 7.200 Kč. Pokud je vyměřovací základ nižší než minimální mzda v důsledku překážek na straně zaměstnavatele, hradí doplatek do minima zdravotního pojištění zaměstnavatel.

V údaji „Zam 13,5 % z“ ve formuláři mzdy program použije částku s mínusem -2.700 Kč. Celé pojistné 13,5 % z této části vyměřovacího základu potom hradí zaměstnavatel.

Nový parametr mezd ovlivňuje, zda při doplatku zdrav. pojištění do minima zvýšené pojistné hradí celé zaměstnanec (>0) nebo zaměstnavatel (<0). Výpočet ukazuje vysvětlivka Insert na údajích ve formuláři. V našem příkladu zdravotní pojištění bude 13,5 % z 9.900 = 1.337 Kč z toho hradí zaměstnanec jen 324 Kč (7.200 * 0.135)/3 a zaměstnavatel zbytek 1.013 Kč.

Přehled o výši pojistného ČSSZ

V aktuální verzi mzdového tiskopisu ČSSZ Přehled o výši pojistného pro rok 2016 vypadly údaje pro zrušené důchodové spoření (2.pilíř). Změnil se i formát pro e-Podání na ČSSZ, nyní PVPOJ16. Připraven v programu, ale v době uzávěrky ještě nebyl na portálu ČSSZ. Po otestování zařadíme do nejbližší aktualizace účta. Pro přehled z mezd za prosinec 2015 použijte ještě loňský tiskopis ve volbě /Přehledy 2015.

Dotaz na stav e-Podání VREP

Pro elektronickou komunikaci s ČSSZ používáme VREP (= veřejné rozhraní pro e-Podání). Program si pamatuje identifikátory uskutečněných e-Podání VREP. Můžete si je prohlédnout ve volbě /Seznam podání VREP. ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. Klávesou F10-dotaz na stav podání pošlete pro podání vybrané z historie online dotaz na ČSSZ. Počítač musí být připojen k internetu. Zjišťování stavu podání bývá problematické:

 • dotaz příliš brzo – informace ještě není zpřístupněná
 • dotaz pozdě – informace je už po údržbě smazaná příslušné časy nelze na ČSSZ zjistit
 • časté změny formátů, odpověď může být nesrozumitelná

Použitelnost nového aparátu ukáže až praxe. Nezbývá než obrnit se trpělivostí.

PPPZ a HOZ na Portál ZP

Jestliže máte registraci na portálu zdravotní pojišťovny a příslušný certifikát, posíláte mzdové tiskopisy přes Portál ZP. Účto vytvoří soubor pro odeslání, který nalistujete a odešlete přes internetové rozhraní portálu.

Nová možnost je poslat tiskopisy přímo z účta. Program vyžaduje prostředí .net framework verze 4.0 a vyšší, které je součástí Windows až od verze 8, do starších verzí se musí doinstalovat.

Týká se tiskopisů PPPZ – měsíční přehled o zdravotním pojištění z mezd HOZ – oznámení zaměstnavatele o změnách Portál ZP podporují pojišťovny: VZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, RBP, VOZP. Jestliže splňujete všechny požadavky, funkci zapněte parametrem „posílat z účta tiskopisy PPPZ a HOZ na Portál ZP“.

Podklady pro kontrolu VZP

Nové sestavy s často požadovanými podklady pro kontroly zaměstnavatelů u zdravotních pojišťoven. Jmenný seznam zaměstnanců k měsíčním přehledům o zdravotním pojištění z mezd je vylepšená sestava Rozpis pojišťoven. Doplnili jsme zkratku a kód pojišťovny, počet zaměstnanců v měsíci, roční součty.

Opravný Přehled zdr. poj. z mezd

Do parametrů Přehledu z mezd pro zdravotní pojišťovnu /Zaměstnavatel přidáváme Typ přehledu (řádný, opravný). Program sám přepne na Opravný přehled při tisku staršího přehledu z archivu mezd.

Zdravotní pojišťovna na pásce

Na výplatní pásky přidáváme pro kontrolu ke zdravotnímu pojištění informaci o zdravotní pojišťovně zaměstnance – kód a zkratku ZP z číselníku zdravotních pojišťoven.

Ukončení 2. pilíře důch. poj.

Od ledna 2016 se ruší 2. pilíř důchodového pojištění. Tzv. důchodové spoření se tak uplatnilo pouze v období 2013-2015. Záznam o účasti na důchodovém spoření ponechte v osobní evidenci kvůli archivu mezd.

Přesun mezd do archivu

Když jsou měsíční mzdy prázdné, program dosud neumožňoval přesun mezd do archivu. Nyní můžete na dotaz provést uvedené navazující akce („přesunout nic do archivu“). Hodí se, když při malém počtu zaměstnanců a sezónní práci nejsou v nějakém měsíci vyplaceny mzdy.

Filtr Zaměstnaní v období

Když zaměstnanci přicházejí a odcházejí, hodí se pro výběr do sestav jemnější filtr než /Zaměstnaní (= v aktuálním mzdovém měsíci). Můžete vybrat pracovníky, kteří byli zaměstnaní v zadaném období od-do. Program podle dat zaměstnán od-do v osobní evidenci nastaví Výběr¦ a dál už pracuje jako s vybranou skupinou zaměstnanců.

Nezabavitelná část mzdy

Změna ve výpočtu srážek ze mzdy zaměstnanců na splácení dluhů podle exekučních příkazů. Od roku 2016 se zvyšují normativní náklady na bydlení z 5.767 na 5.858 Kč (jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Životní minimum zůstává beze změny na 3.410 Kč. Oba parametry ovlivňují výpočet nezabavitelné části mzdy.